ธนาคารกรุงเทพ สาขากาดน้ำทอง แพร่
สกาว ชุ่มวิจิตร
บัญชีออมทรัพย์เลขที่